Visie Hand in Hand

Racisme

Racisme is in de eerste plaats een structureel en institutioneel probleem. Mensen met migratie-achtergrond worden bewust - maar veelal onbewust - uitgesloten en krijgen onvoldoende mogelijkheden om ten volle te participeren aan onze samenleving.  Deze uitsluitingsmechanismen zijn een symptoon van een ongezonde maatschappij en werken nefast op belangrijke democratische instituties en processen. Ze bevorderen ook de maatschappelijke en socio-economische ongelijkheid. Op deze manier ondergraven ze de basis voor een gezonde maatschappij voor iedereen.

Racisme uit zich ook in de vorm van islamofobie en in een superioriteitsgevoel ten opzichte van andere culturen en religies. In sommige gevallen is er sprake van regelrechte vijandsbeelden die in stand gehouden worden door het discours van mensen en organisaties bekleed met macht.

Racisme en discriminatie kunnen niet begrepen worden zonder de achterliggende machtsverhoudingen in rekening te brengen. Machtsverhoudingen zijn belangrijker en wegen meer op sociale verhoudingen naarmate er meer ongelijkheid bestaat in de maatschappij.

Superdiversiteit

België en Vlaanderen evolueren steeds sneller naar een zogenaamd superdiverse samenleving. In een dergelijke samenleving is er geen duidelijke of homogene meerderheid meer aanwezig maar wordt de bevolking samengesteld uit een mozaïek van minderheden, met mensen van verschillende migratieachtergronden, uit verschillende sociale groepen, met een diverse religieuze achtergrond. Een dergelijke evolutie is op zich niet positief of negatief, maar gewoon een demografisch feit. Het is wel belangrijk hoe we met deze gegevenheid omgaan. De discussies en spanningen in onze superdiverse samenleving laaien af en toe hoog op.

In deze ontwikkelingen wil Hand in Hand een constructieve rol spelen. We streven naar een samenleving waarin racisme en discriminatie bestreden worden en we doen dit zonder onnodig te polariseren, met respect voor alle betrokkenen. Door in te zetten op dialoog en constructieve oplossingen, werken we aan een gemeenschappelijke basis die een positieve invulling van de superdiversiteit mogelijk maakt. Van de overheid verwachten we echter dat ze deze superdiverse samenleving mee op de rails helpt zetten en zorgt voor de broodnodige aanpassingen in onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, ...

Waarden

 • Ons waardenstelsel is gefundeerd op de belangrijkste mensenrechtenverdragen (zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens) en onze grondwet
 • Antiracisme en wederzijds respect tussen mensen van verschillende origine zijn hierbij onze specifieke invalshoek, maar ook respect voor het democratisch gedachtengoed is voor ons een belangrijke waarde.
 • We vinden niet dat “cultuur” en “nationaliteit”  moeten samenvallen.  zie superdiversiteit
 • Solidariteit met zwakke groepen is prioritair. Deze solidariteit uit zich ook door emancipatorische processen te ondersteunen. Op sociaal-economisch vlak streven we naar rechtvaardige economische verhoudingen
 • Onze wereld is een geglobaliseerde wereld. Een belangrijk aspect hierbij zijn de onrechtvaardige economische verhoudingen op wereldvlak die een belangrijke motor zijn van de migratie en die de richting ervan bepalen (van platteland naar steden, van Zuid naar Noord of van Oost naar West). De verantwoordelijkheid voor deze ongelijkheid op wereldvlak is voor een groot deel te situeren in het Noorden gezien de huidige en verleden machtsverhoudingen. De migratie naar het Noorden is in zekere zin een spiegel voor deze onrechtvaardige verhoudingen. Het feit dat migratie als een ‘”probleem” wordt ervaren, hangt nauw samen met deze onevenwichtige globalisering.

Sociaal-culturele methodiek

 • Als sociaal-culturele beweging willen we onze doelstellingen realiseren door educatieve, sensibiliserende en maatschappelijk activerende processen.
 • We willen de complexe migratie- en diversiteitsthematiek begrijpbaar maken door creatieve educatieve methodes aangepast aan verschillende publieken en door sensibiliserende campagnes.  We willen tevens tot sociale actie aanzetten door maatschappelijk-activerende acties en campagnes.
 • Het brede publiek zullen we vooral bereiken door intermediaire netwerken te creëren en te mobiliseren. Het gaat zowel om organisaties als mensen (vrijwilligers) uit het middenveld. Met deze intermediairen willen we acties en campagnes voeren om een breder publiek te bereiken. Dat laatste kan een doel op zich zijn (mentaliteitscampagne) maar is ook een middel om het beleid en de samenleving als geheel te beïnvloeden.
 • Door mobiliserende campagnes willen we samen met de intermediairen druk uitoefenen op het beleid.
  Onder campagnes verstaan we een georganiseerde inspanning
  • met een specifiek doel dat met expertise en argumenten verdedigd wordt

  • die gedurende een langere periode (> enkele maanden) wordt aangehouden; met einddatum

  • die tijdens dit proces de steun van burgers en organisaties aantrekt en visualiseert

  • die bijdraagt aan relevantie, geloofwaardigheid en legitimiteit van Hand in Hand

 • We maken gebruik van de media om deze intermediairen te ondersteunen en het brede publiek te bereiken.

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier