Visie Hand in Hand

Racisme

Racisme is in de eerste plaats een structureel en institutioneel probleem. Mensen met migratie-achtergrond worden bewust - maar veelal onbewust - uitgesloten en krijgen onvoldoende mogelijkheden om ten volle te participeren aan onze samenleving.  Deze uitsluitingsmechanismen zijn een symptoon van een ongezonde maatschappij en werken nefast op belangrijke democratische instituties en processen. Ze bevorderen ook de maatschappelijke en socio-economische ongelijkheid. Op deze manier ondergraven ze de basis voor een gezonde maatschappij voor iedereen.

Racisme uit zich ook in de vorm van islamofobie en in een superioriteitsgevoel ten opzichte van andere culturen en religies. In sommige gevallen is er sprake van regelrechte vijandsbeelden die in stand gehouden worden door het discours van mensen en organisaties bekleed met macht.

Racisme en discriminatie kunnen niet begrepen worden zonder de achterliggende machtsverhoudingen in rekening te brengen. Machtsverhoudingen zijn belangrijker en wegen meer op sociale verhoudingen naarmate er meer ongelijkheid bestaat in de maatschappij.

Superdiversiteit

België en Vlaanderen evolueren steeds sneller naar een zogenaamd superdiverse samenleving. In een dergelijke samenleving is er geen duidelijke of homogene meerderheid meer aanwezig maar wordt de bevolking samengesteld uit een mozaïek van minderheden, met mensen van verschillende migratieachtergronden, uit verschillende sociale groepen, met een diverse religieuze achtergrond. Een dergelijke evolutie is op zich niet positief of negatief, maar gewoon een demografisch feit. Het is wel belangrijk hoe we met deze gegevenheid omgaan. De discussies en spanningen in onze superdiverse samenleving laaien af en toe hoog op.

In deze ontwikkelingen wil Hand in Hand een constructieve rol spelen. We streven naar een samenleving waarin racisme en discriminatie bestreden worden en we doen dit zonder onnodig te polariseren, met respect voor alle betrokkenen. Door in te zetten op dialoog en constructieve oplossingen, werken we aan een gemeenschappelijke basis die een positieve invulling van de superdiversiteit mogelijk maakt. Van de overheid verwachten we echter dat ze deze superdiverse samenleving mee op de rails helpt zetten en zorgt voor de broodnodige aanpassingen in onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, ...

Waarden

 • Ons waardenstelsel is gefundeerd op de belangrijkste mensenrechtenverdragen (zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens) en onze grondwet
 • Antiracisme en wederzijds respect tussen mensen van verschillende origine zijn hierbij onze specifieke invalshoek, maar ook respect voor het democratisch gedachtengoed is voor ons een belangrijke waarde.
 • We vinden niet dat “cultuur” en “nationaliteit”  moeten samenvallen.  zie superdiversiteit
 • Solidariteit met zwakke groepen is prioritair. Deze solidariteit uit zich ook door emancipatorische processen te ondersteunen. Op sociaal-economisch vlak streven we naar rechtvaardige economische verhoudingen
 • Onze wereld is een geglobaliseerde wereld. Een belangrijk aspect hierbij zijn de onrechtvaardige economische verhoudingen op wereldvlak die een belangrijke motor zijn van de migratie en die de richting ervan bepalen (van platteland naar steden, van Zuid naar Noord of van Oost naar West). De verantwoordelijkheid voor deze ongelijkheid op wereldvlak is voor een groot deel te situeren in het Noorden gezien de huidige en verleden machtsverhoudingen. De migratie naar het Noorden is in zekere zin een spiegel voor deze onrechtvaardige verhoudingen. Het feit dat migratie als een ‘”probleem” wordt ervaren, hangt nauw samen met deze onevenwichtige globalisering.

Sociaal-culturele methodiek

 • Als sociaal-culturele beweging willen we onze doelstellingen realiseren door educatieve, sensibiliserende en maatschappelijk activerende processen.
 • We willen de complexe migratie- en diversiteitsthematiek begrijpbaar maken door creatieve educatieve methodes aangepast aan verschillende publieken en door sensibiliserende campagnes.  We willen tevens tot sociale actie aanzetten door maatschappelijk-activerende acties en campagnes.
 • Het brede publiek zullen we vooral bereiken door intermediaire netwerken te creëren en te mobiliseren. Het gaat zowel om organisaties als mensen (vrijwilligers) uit het middenveld. Met deze intermediairen willen we acties en campagnes voeren om een breder publiek te bereiken. Dat laatste kan een doel op zich zijn (mentaliteitscampagne) maar is ook een middel om het beleid en de samenleving als geheel te beïnvloeden.
 • Door mobiliserende campagnes willen we samen met de intermediairen druk uitoefenen op het beleid.
  Onder campagnes verstaan we een georganiseerde inspanning
  • met een specifiek doel dat met expertise en argumenten verdedigd wordt

  • die gedurende een langere periode (> enkele maanden) wordt aangehouden; met einddatum

  • die tijdens dit proces de steun van burgers en organisaties aantrekt en visualiseert

  • die bijdraagt aan relevantie, geloofwaardigheid en legitimiteit van Hand in Hand

 • We maken gebruik van de media om deze intermediairen te ondersteunen en het brede publiek te bereiken.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden

Foto's Steunbetuigingen

Bart Daems

Ik steun.

Alex Agnew

Alex Agnew steunt de campagne.

Moussa Laytouss

hallo,

Ik vind de campagne om discriminatie op de arbeidsmarkt en eigenlijk van de wereld te weren wel héél belangrijk, en niet meer van deze tijd ! Werkloosheid kan meerdere oorzaken hebben, waarvan DISCRIMINATIE zeker één is ! Werkloosheid  en discriminatie leiden of kunnen bevorderend werken om iemand in armoede te doen belanden en/of brengt kansarme gezinnen voor, die dan vaak in een vorm van armoede moeten zien te overleven...

Daarom zeggen wij, Armoede& Discriminatie zijn OnRechten want Recht op Werk=( wat eigenlijk een recht op en tot een persoonlijke ontwikkeling en verrijking) zijn Basis Rechten!!

het zou en mag zelf in de EU grondwet opgenomen worden zodat Armoedeé discrimnatie minder en minder voorkomen zodat meer en meer mensen uit de werkloosheid worden gehaald en dat er op die manier de arbeidsmarkt, nieuwe candidaten nieuwe betrekkingen en/of jobs aangeboden krijgen of kunnen vinden en zich zo dan verder kunnen ontwikkelenen en uiteindelijk heeft een moderne samenleving en maatschappij er ook alle baat bij om armoede & discriminatie aan te pakken en te weren.

Ik stel samen met anderen vast dat de sociale kloof en kloof tussen zij die een leven hebben en zij die de illusie hebben van een leven te hebben is en word eigenlijk, sinds de eeuwwisseling( 1999-2000), de invoering vd nieuwe € munt, de opkomst van nieuwe gigantische economische machten, de kloof tussen arm en rijk langs alle kanten aangepakt werd om de kloof dieper en groter te maken. 

Daarom steun ik en doe ik mee door mensen( vrienden,contacte,enz..) uit te nodigen om hiernaartoe te surfen de link die ik in mijn mail meestuur even te raadplegen en op de website, de knop " IK STEUN", te klikken.

mvg,Grtz,

Moussa L. (....A worried world citizen!)

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse steunt de campagne

Ilse Heip

Onze arbeidsmarkt zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. Een vicieuze cirkel waar ik mij zorgen over maak: door jarenlange discriminatie en het gebrek aan kansen geraken mensen geïsoleerd en zakken zelfs af naar criminaliteit. Hoe zou je zelf zijn als je geen rooie duit hebt? De gevangenissen reflecteren dit en dat is koren op de molen voor rechtse bewegingen. Die er dan weer voor zorgen dat er meer angst en minder kansen zijn voor anders gekleurde mensen. Hoog tijd om die cirkel te doorbreken... 

Joan Leeflang

Recht op werk voor elke burger. Ongeacht hun huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging  of sexuele geaardheid.

Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Citaat Nelson Mandela.

nicole timmerman

steunbetuiging omdat alle mensen dezelfde noden en verlangens hebben. diversiteit verrijkt!

Yves Van Reusel

Mensen die andere discrimineren missen zoveel rijkdom...

Bert Gabriëls

Steun! Steun! Steun!

Yves Bocklandt

Superdiversiteit is de toekomst. Of we het nu willen of niet. En zoals klimaatverandering een feit is, vormt ook superdiversiteit een uitdaging. Vlaanderen lijkt op dit punt nog steeds op de rem te staan. Heel diep in ons leeft als het ware de hunker naar een ver verleden. Graag willen we het 'onder-ons-houden'. Maar dat 'ons' verkleurt in sneltempo. En zoals het geen zin heeft om rechtopstaand een sterke golf te trotseren, zullen we makkelijker met dit gegeven kunnen omgaan indien we leren mee-surfen op de stroom.

Discriminatie voedt de geweldsspiraal. Het vergroot de druk en polarisatie. De golf wordt dan een clash, die meer pijn en slachtoffers zal veroorzaken, aan beide kanten.

Paul J.J. Beliën

Bruno Verheyden

Geef me werk, werk, werk,

'k heb twee handen, 'k voel me sterk

(De Kreuners, 1984)

Natacha Michiels

Recht op werk voor iedereen!

Hugo Van Dienderen

Discriminatie bij aanwerving is één van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen in onze superdiverse samenleving. Dat hebben tal van studies uitgewezen. We weten dit dus al jaren. Toch maakt het beleid daar geen werk van. dat klaag ik als voorzitter van GroenPlus met kracht aan.

Bart Daems

Samen maken we er werk van!

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier