Studies met bewijsmateriaal

Talrijke studies, rapporten, verslagen en praktijkgevallen tonen aan dat er een duidelijke vorm van etnische discriminatie bestaat op de Belgische werkvloer.

Enkele voorbeelden:

 1. Praktijktesten IAO (1998) :Discrimination in access to employment on grounds of foreign origin: the case of Belgium. Uit dit onderzoek blijkt dat de kandidaturen van autochtonen en die van Belgen van Marokkaanse afkomst verschillend behandeld werden. De cijfers toonden aan dat er in de drie gewesten in België discriminatie was, zowel bij de selectie en aanwerving als bij de contactopname met de personeelsverantwoordelijken. Bovendien werd er een verschil in het gedrag vastgesteld. Naargelang de kandidaat een autochtoon of een Belg van vreemde origine was, werden de procedures gewijzigd en werden er verschillende inlichtingen gegeven over de openstaande betrekkingen en de werkvoorwaarden.
 2. Het rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (2009): ECRI, een orgaan van de Raad van Europa dat onderzoek doet naar racisme en discriminatie, komt tot de conclusie dat discriminatie op de werkvloer blijft voorkomen, ondanks de vele maatregelen om dat te bestrijden. Ook merkt de ECRI dat discriminatie op de werkvloer tegenover etnisch-culturele minderheden nog altijd een groot knelpunt vormt voor de Belgische arbeidsmarkt.
 3. Rapport ENAR 2012: racisme en discriminatie een structurele realiteit in België. Raciale criteria en religieuze of filosofische overtuigingen  zijn de belangrijkste motieven voor discriminatie in België, zo staat in het rapport van Enar. De meest discriminerende sectoren zijn de arbeidsmarkt, het onderwijs, huisvesting en de media.
 4. Rapport Amnesty International 2012: discriminatie van moslims in Europa, over keuzevrijheid en vooroordelen. Het  rapport stelt  vast dat moslims in België, Frankrijk, Nederland, Spanje en Zwitserland het slachtoffer zijn van religieuze discriminatie op de werkvloer en in het onderwijs. Die discriminatie zorgt ervoor dat ze niet van hun mensenrechten en vrijheden kunnen genieten.
 5. De 'Diversiteitsbarometer Werk' van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (2012): 'Uit de geaggregeerde gedragstesten blijkt dat personen van vreemde origine gediscrimineerd worden bij de uitnodiging op een sollicitatiegesprek. Een kandidaat van vreemde origine heeft 6,6 procentpunt meer kans op een discriminatienadeel en 4,5 procentpunt minder kans op een discriminatievoordeel in vergelijking met een kandidaat van Belgische herkomst.'
 6. De  ‘Gatekeepers’ op de Arbeidsmarkt,  redactie Miet Lamberts & Lieve Eeman, HIVA-K.U.Leuven, 2011. Onderzoek in opdracht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.  Dit onderzoek leverde materiaal voor de diversiteitsbarometer waaruit duidelijk discriminatie bleek bij aanwervingen.
 7. Het Gelijkekansenrapport van Universiteit Antwerpen en UHasselt (2011). Een kwart van alle Vlamingen vindt het begrijpelijk dat een werkgever mag discrimineren op basis van de nationaliteit van een werknemer. Nog volgens het rapport hebben niet-Europese allochtonen zeven keer minder kans om een betaalde job te hebben dan autochtonen. Ook bij sollicitaties is de ongelijkheid groot. Kandidaten met een vreemde naam worden slechter beoordeeld dan Vlamingen, ook al spreken ze goed Nederlands.
 8. Onderzoek Tempo-team (2011): Een onderzoek van het interimbureau Tempo-Team toont aan dat discriminatie wijdverspreid is in de reguliere sector. Tempo-Team peilde bij 205 HR-managers en 401 vaste werknemers naar de diversiteitsinspanningen van werkgevers op de werkvloer en de beleving van diversiteit op de werkvloer door werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat nauwelijks iets meer dan een op de twee bedrijven (57%) allochtonen tewerkstelt. Minder dan de helft van de ondervraagde bedrijven en werknemers denkt over het algemeen positief over de meeste kansengroepen. Vooral de mening over de kwaliteiten en inzet van allochtonen is bijzonder negatief. Zo zeggen zeven op de tien werkgevers dat allochtonen niet genoeg inzet en motivatie tonen. De eindconclusie van het rapport is dat er bij werkgevers veel vooroordelen bestaan over allochtonen en dat dit zich vertaalt in een zeer lage tewerkstellingsgraad.
 9. Studie VUB 2009: 'Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt'. De studie bevestigt de etnostratificatie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Jongeren van Turkse en Noord-Afrikaanse afkomst zijn een jaar na schoolverlaten drie keer zo vaak werkloos  in vergelijking met etnische Belgen. Dezelfde etnische hiërarchie is te vinden in de werkloosheidsduur en het statuut, het contract en het loon van de eerste baan. De auteurs tonen in hun studie voor het eerst in Vlaanderen aan dat de etnostratificatie zich ook op jobniveau doet gelden.
 10. Onderzoek ULB –KUL (2005): Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderzoeksrapport stelt vast dat discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt wel degelijk bestaat, maar dat ze subtiele vormen aanneemt, die soms moeilijk ontmaskerd kunnen worden. Meer dan de helft van de personen van buitenlandse afkomst krijgt tijdens hun loopbaan te maken met discriminerende houdingen en gedragingen.
  Ze kwam tot de volgende conclusie: 'Samenvattend kunnen we stellen dat er in 27% van de dossiers sprake is van hetzij een aanleiding tot een vermoeden van, hetzij een effectieve ongelijke behandeling wegens etnische afkomst. Indien alleen de gematchte dossiers in aanmerking worden genomen, loopt dit percentage op tot 45% (gematcht = sollicitanten verschillen enkel in nationaliteit en vacatures zijn dezelfde).'
 11. Rapport Idea-consult: 2011:  47 % van de dienstenchequeondernemingen krijgt met de regelmaat van de klok de vraag van klanten om vooral geen ‘allochtonen’ te sturen. 19 procent van de bevraagde klanten geeft zonder verpinken toe niets van ‘allochtonen’ te willen weten.
 12. Volt-reportage 15/9/2010: Uit een undercoverreportage van de VRT bleek dat zes op de acht uitzendkantoren er helemaal geen punt van maken om in te gaan op expliciete vragen van klanten om bepaalde uitzendkrachten uit te sluiten, louter op basis van kenmerken die er niet toe doen.
 13. Gedachtewisseling Vlaams parlement 2011: 28% van de interimkantoren reageert niet duidelijk afwijzend op discriminerende vragen van een potentiële klant. Dat bleek na een telefoontje van een 'mystery caller' aan de 130 uitzendkantoren die lid zijn van sectorfederatie Federgon.
 14. EU-MIDIS 2009: 18% van de in België bevraagde mensen van Turkse of Noord-Afrikaanse origine ondervond in de laatste 12 maanden raciale/etnische discriminatie bij het zoeken naar werk. Gaat het over een periode van langer dan vijf jaar, dan ondervond zelfs 34% racistische/etnische discriminatie bij de zoektocht naar een job. Dat percentage lag van de 27 lidstaten enkel nog hoger in Italië.
 15. EU-MIDIS 2009: Noord-Afrikanen rapporteerden in België meer discriminerende incidenten dan het EU-gemiddelde. 34% onder hen ondervond de afgelopen 12 maanden discriminatie in België.
 16. Jaarverslaggeving CGKR 2011:  De meeste nieuwe dossiers van 2010 gingen over arbeid en werkgelegenheid. De meeste problemen stelden zich in de fase van werving of selectie (42%) of in de loop van de arbeidsrelatie (39%). In het tweede geval ging het vooral over pesterijen op het werk. In ongeveer 10% van de dossiers was er sprake van vermoedelijke discriminatie bij de beëindiging van de betrekking. Bijna de helft van de dossiers had betrekking op privé-ondernemingen (47%), gevolgd door de publieke sector (30%), non-profit (10%) en het onderwijs (7%).

Foto's Steunbetuigingen

Viviane Gerits

Viviane Gerits steunt.

Bart Daems

Ik steun.

Alex Agnew

Alex Agnew steunt de campagne.

Moussa Laytouss

hallo,

Ik vind de campagne om discriminatie op de arbeidsmarkt en eigenlijk van de wereld te weren wel héél belangrijk, en niet meer van deze tijd ! Werkloosheid kan meerdere oorzaken hebben, waarvan DISCRIMINATIE zeker één is ! Werkloosheid  en discriminatie leiden of kunnen bevorderend werken om iemand in armoede te doen belanden en/of brengt kansarme gezinnen voor, die dan vaak in een vorm van armoede moeten zien te overleven...

Daarom zeggen wij, Armoede& Discriminatie zijn OnRechten want Recht op Werk=( wat eigenlijk een recht op en tot een persoonlijke ontwikkeling en verrijking) zijn Basis Rechten!!

het zou en mag zelf in de EU grondwet opgenomen worden zodat Armoedeé discrimnatie minder en minder voorkomen zodat meer en meer mensen uit de werkloosheid worden gehaald en dat er op die manier de arbeidsmarkt, nieuwe candidaten nieuwe betrekkingen en/of jobs aangeboden krijgen of kunnen vinden en zich zo dan verder kunnen ontwikkelenen en uiteindelijk heeft een moderne samenleving en maatschappij er ook alle baat bij om armoede & discriminatie aan te pakken en te weren.

Ik stel samen met anderen vast dat de sociale kloof en kloof tussen zij die een leven hebben en zij die de illusie hebben van een leven te hebben is en word eigenlijk, sinds de eeuwwisseling( 1999-2000), de invoering vd nieuwe € munt, de opkomst van nieuwe gigantische economische machten, de kloof tussen arm en rijk langs alle kanten aangepakt werd om de kloof dieper en groter te maken. 

Daarom steun ik en doe ik mee door mensen( vrienden,contacte,enz..) uit te nodigen om hiernaartoe te surfen de link die ik in mijn mail meestuur even te raadplegen en op de website, de knop " IK STEUN", te klikken.

mvg,Grtz,

Moussa L. (....A worried world citizen!)

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse steunt de campagne

Ilse Heip

Onze arbeidsmarkt zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. Een vicieuze cirkel waar ik mij zorgen over maak: door jarenlange discriminatie en het gebrek aan kansen geraken mensen geïsoleerd en zakken zelfs af naar criminaliteit. Hoe zou je zelf zijn als je geen rooie duit hebt? De gevangenissen reflecteren dit en dat is koren op de molen voor rechtse bewegingen. Die er dan weer voor zorgen dat er meer angst en minder kansen zijn voor anders gekleurde mensen. Hoog tijd om die cirkel te doorbreken... 

Joan Leeflang

Recht op werk voor elke burger. Ongeacht hun huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging  of sexuele geaardheid.

Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Citaat Nelson Mandela.

nicole timmerman

steunbetuiging omdat alle mensen dezelfde noden en verlangens hebben. diversiteit verrijkt!

Yves Van Reusel

Mensen die andere discrimineren missen zoveel rijkdom...

Bert Gabriëls

Steun! Steun! Steun!

Yves Bocklandt

Superdiversiteit is de toekomst. Of we het nu willen of niet. En zoals klimaatverandering een feit is, vormt ook superdiversiteit een uitdaging. Vlaanderen lijkt op dit punt nog steeds op de rem te staan. Heel diep in ons leeft als het ware de hunker naar een ver verleden. Graag willen we het 'onder-ons-houden'. Maar dat 'ons' verkleurt in sneltempo. En zoals het geen zin heeft om rechtopstaand een sterke golf te trotseren, zullen we makkelijker met dit gegeven kunnen omgaan indien we leren mee-surfen op de stroom.

Discriminatie voedt de geweldsspiraal. Het vergroot de druk en polarisatie. De golf wordt dan een clash, die meer pijn en slachtoffers zal veroorzaken, aan beide kanten.

Paul J.J. Beliën

Bruno Verheyden

Geef me werk, werk, werk,

'k heb twee handen, 'k voel me sterk

(De Kreuners, 1984)

Natacha Michiels

Recht op werk voor iedereen!

Hugo Van Dienderen

Discriminatie bij aanwerving is één van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen in onze superdiverse samenleving. Dat hebben tal van studies uitgewezen. We weten dit dus al jaren. Toch maakt het beleid daar geen werk van. dat klaag ik als voorzitter van GroenPlus met kracht aan.

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier