#praktijktestennu: brief aan Open VLD

Beste parlementslid,

Beste Open VLD’er,

Discriminatie is een maatschappelijk probleem met schadelijke gevolgen voor iedereen. De overheid heeft de plicht om toe te zien op de naleving van de antidiscriminatieregelgeving. Hiertoe moet ze haar inspectiediensten proactieve opsporingsinstrumenten geven. Experten zijn het erover eens dat praktijktesten en mystery calling noodzakelijk zijn in de strijd tegen discriminatie.

In aanloop naar de ‘moeder aller verkiezingen’ nam uw partij op haar Toekomstcongres van 2013 een klaar en helder standpunt in over discriminatie. Uw partij pleitte voor “gelijke kansen, onder meer met positieve acties, door de overheid georganiseerde praktijktesten en het wegwerken van overbodige drempels op de woon- en arbeidsmarkt.”. Naar aanleiding van het rapport over discriminatie in de dienstenchequesector dat het Minderhedenforum in februari 2015 heeft gepubliceerd, kreeg uw partij de kans om haar standpunt rond praktijktesten decretaal te verankeren.

Op het actualiteitsdebat van 25 februari 2015 onderschreef Open VLD een meerderheidsmotie waarbij de Vlaamse Regering verzocht werd om de legaliteit van praktijktesten te onderzoeken om discriminatie op te sporen. Mevrouw Mercedes Van Volcem stelde tijdens dit debat dat in de juridische wereld je altijd iets bulletproof kan maken. Minister Muyters won hiervoor vervolgens juridisch advies in bij het advocatenkantoor Eubelius. Uit het uitgebreide advies van Eubelius dat in de Commissie Werk van 28 mei 2015 werd toegelicht bleek dat praktijktesten uitgevoerd door inspectiediensten op een perfect legale manier ingezet kunnen worden in de strijd tegen discriminatie, op voorwaarde dat hiervoor een decretaal kader voorhanden is .

In het opiniestuk van 4 maart 2015 liet jullie fractieleider, Bart Somers, reeds verstaan dat de praktijktest juridisch mogelijk is: “ Anonieme telefoontesten leggen het probleem bloot, (…) De inspectie kan een rol spelen door met een praktijktest het probleem in kaart te brengen. Dat dergelijke praktijktests niet wettelijk zouden zijn, betwijfelen we. Een juridisch kader voor dergelijke tests bestaat al voor de economische en financiële inspectie. Dat kan ook worden uitgetekend voor het tegengaan van discriminatie. (…). Laten we nu vooral het momentum grijpen. “.

Verder stelt Eubelius dat de legitmatieverplichting van de sociale inspecteurs om zich tijdens de uitoefening van hun ambt kenbaar te maken, moet worden aangepast opdat ze (in concreto de Afdeling Toezicht en Handhaving van het departement WSE) praktijktesten of mystery calls zou kunnen uitvoeren. Met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling stelt het advies van Eubelius dat het Vlaams Gewest specifieke regels inzake discriminatie kan aannemen – en dus ook handhaven - via de erkennings- en financieringsvoorwaarden van het dienstenchequestelsel.

Helaas werd het uitgebreide en degelijke juridisch advies van Eubelius, nochtans besteld door de Vlaamse meerderheid en gefinancierd met belastingsmiddelen, in de verdere parlementaire werkzaamheden genegeerd door minister Muyters en verkeerdelijk geïnterpreteerd door de andere meerderheidspartijen. In Het Nieuwsblad van 3 juli 2015 stelde de heer Bart Somers dat “de sector de mystery calls moet organiseren en rapporteren. Dat heeft zelfs meer impact dan wanneer het door ambtenaren gebeurt.” Dit strookt niet met het standpunt van de partij die net pleit voor door de overheid georganiseerde praktijktesten. Ik, en met mij vele andere burgers, vinden dit erg teleurstellend.

De hoorzittingen in de Commissie Werk rond discriminatie op de arbeidsmarkt hebben geleid tot een voorstel van meerderheidsresolutie, dat werd ingediend tijdens de plenaire zitting van 8 juli 2015. Tot mijn ontgoocheling stel ik vast dat sensibilisering en zelfregulering helaas de enige uitgangspunten zijn van de meerderheidsresolutie. De mystery calls worden overgelaten aan de sectoren en werkgevers zelf, terwijl het verleden en de actualiteit juist aantonen dat een essentiële overheidstaak zoals het toezicht op de naleving van wetten en decreten niet kan of mag overgelaten worden aan private actoren waarvoor de wetgeving bedoeld is. De meerderheidsresolutie rept met geen woord over voorstellen om de handhavings- en toezichtsopdracht van de Vlaamse inspectie te versterken. Kortom: de inspectie moet voortwerken met de middelen waarvan ze eerder signaleerde dat deze ontoereikend zijn om discriminatie op te sporen en vast te stellen.

De stemming van de meerderheidsresolutie op de plenaire zitting van 8 juli werd uitgesteld tot na het parlementair zomerreces. Dat betekent een nieuwe kans voor het parlement en voor uw partij om alsnog werk te maken van een adequaat en effectief handhavingsbeleid om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Een kans om daadwerkelijk de bevoegde inspectie de nodige opsporingsinstrumenten en -bevoegdheden te verlenen om discriminerende handelingen vast te stellen, bewijsmateriaal te verzamelen en de overtreders te sanctioneren. Als decreetgever kan u bijdragen om het noodzakelijke juridische kader hiervoor te creëren.

Het is in het algemeen maatschappelijk en economisch belang om geen enkel menselijk en sociaal kapitaal te verspillen. Daarom vraag ik u als burger om uw verantwoordelijkheid op te nemen en vooralsnog uitvoering te geven aan uw partijprogramma inzake de strijd tegen discriminatie.

Als bezorgde burger roep ik u op om als volksvertegenwoordiger deze meerderheidsresolutie grondig bij te sturen. En om het initiatief te nemen om het noodzakelijke decretale kader te scheppen voor praktijktesten en mystery calling opdat de bevoegde inspectie hiervan gebruik kan maken.

Vriendelijke groeten

Een bezorgd burger die pleit voor praktijktesten nu!

 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier