#praktijktestennu: brief aan NVA

Beste parlementslid,

Beste N-VA’er,

Discriminatie is een maatschappelijk probleem met schadelijke gevolgen voor iedereen. De overheid heeft de plicht om toe te zien op de naleving van de antidiscriminatieregelgeving. Hiertoe moet ze haar inspectiediensten proactieve opsporingsinstrumenten geven. Experten zijn het erover eens dat praktijktesten en mystery calling noodzakelijk zijn in de strijd tegen discriminatie. Ook uw voorzitter, de heer Bart De Wever, stelde in zijn column enkele jaren geleden in De Morgen: “Een praktijktest is zo gek nog niet”. Want discriminatie is “onaanvaardbaar en wraakroepend vanuit het perspectief van de gediscrimineerde”.

Minister Muyters stelde in het actualiteitsdebat van 25 februari 2015 naar aanleiding van het onderzoek over discriminatie in de dienstenchequesector hierover het volgende: “ Discriminatie kan niet. Discriminatie door cliënten van dienstenchequebedrijven kan niet. Discriminatie door dienstenchequebedrijven kan niet. We moeten krachtdadig optreden tegen elke vorm van discriminatie. Natuurlijk moet dat binnen wat juridisch de mogelijkheden zijn. (….) Ik moet eerlijk zeggen dat er juridisch nog wat moet worden uitgeklaard. Er moet juridisch worden uitgeklaard wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld wat er door de zesde staatshervorming aan nieuwe bevoegdheden rond dienstencheques bij ons komt en hoe we die maximaal kunnen inzetten om discriminatie te beperken.”

Na afloop van dat actualiteitsdebat onderschreef de N-VA een meerderheidsmotie waarbij de Vlaamse Regering verzocht werd om de legaliteit van praktijktesten te onderzoeken als instrument om discriminatie op te sporen. Minister Muyters won hiervoor juridisch advies in bij het advocatenkantoor Eubelius. Uit het uitgebreide advies van Eubelius dat in de Commissie Werk van 28 mei 2015 werd toegelicht bleek dat praktijktesten uitgevoerd door inspectiediensten op een perfect legale manier ingezet kunnen worden in de strijd tegen discriminatie, op voorwaarde dat hiervoor een decretaal kader voorhanden is. Opdat Vlaamse sociale inspecteurs (in concreto de Afdeling Toezicht en Handhaving van het departement WSE) praktijktesten of mystery calls zouden kunnen uitvoeren, moet de legitimatieverplichting van de sociale inspecteurs om zich tijdens de uitoefening van hun ambt kenbaar te maken, worden aangepast.

Helaas werd het uitgebreide en degelijke juridisch advies van Eubelius, nochtans besteld door de Vlaamse meerderheid en gefinancierd met belastingsmiddelen, in de verdere parlementaire werkzaamheden genegeerd door de Minister. Op de actuele vraag van mevrouw Taelman van 3 juni antwoordt de minister dat volgens het advies van Eubelius “het een moeilijkheid is om de praktijktesten toe te passen.“ De minister ontkent dus niet dat praktijktesten juridisch mogelijk zijn en stroken met de principes van de rechtsstaat. Nog verder poneert de Minister: “Er staat ook in wie er uiteindelijk voor bevoegd is, en dat is niet de Vlaamse overheid.” Nochtans stelt Eubelius met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling dat het Vlaams Gewest specifieke regels inzake discriminatie kan aannemen – en dus ook handhaven - via de erkennings- en financieringsvoorwaarden van het dienstenchequestelsel. Zoals dat ook mogelijk is voor andere bevoegdheden bijvoorbeeld in de private en publieke arbeidsbemiddeling.

Dit is niet wat ik als burger en Vlaming begrijp onder het maximaal inzetten van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden die overkwamen met de zesde staatshervorming. In die zin ben ik ook erg teleurgesteld in de Vlaamse ontwerpresolutie van de meerderheid waarvan het hoofddoel luidt: “krachtdadig op te treden tegen discriminatie van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt, en in te zetten op een ruime mentaliteitswijziging bij werkgevers, werknemers en gebruikers.” Verder lezen we in deze ontwerpresolutie dat “de Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie prioritaire aandacht zal geven aan het vermijden van alle vormen van wettelijk verboden discriminatie, voornamelijk in de risicovolle sectoren. Dat moet vertaald worden in versterkte controles.

Zonder nieuwe opsporingsinstrumenten worden deze versterkte controles een slag in het water. De zwakke schakel in de anti-discriminatieregelgeving is immers de controle en sanctionering door de overheid zelf. Tijdens de hoorzittingen in het Vlaams parlement kwam dat uitgebreid aan bod. Experten en academici verklaarden dat praktijktests en mystery calling noodzakelijk zijn om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen en dat Vlaanderen dit perfect kan binnen haar bevoegdheden.

De stemming van de meerderheidsresolutie op de plenaire zitting van 8 juli werd uitgesteld tot na het parlementair zomerreces. Dat betekent een nieuwe kans voor het parlement en voor uw partij om alsnog werk te maken van een adequaat en effectief handhavingsbeleid om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Een kans om daadwerkelijk de bevoegde inspectie de nodige opsporingsinstrumenten en -bevoegdheden te verlenen om discriminerende handelingen vast te stellen, bewijsmateriaal te verzamelen en de overtreders te sanctioneren. Als decreetgever kan u bijdragen om het noodzakelijke juridische kader hiervoor te creëren.

Het is in het algemeen maatschappelijk en economisch belang om geen enkel menselijk en sociaal kapitaal te verspillen. Als bezorgde Vlaming en burger roep ik u op om als volksvertegenwoordiger deze meerderheidsresolutie grondig bij te sturen. En om het initiatief te nemen om het noodzakelijke decretale kader te scheppen voor praktijktesten en mystery calling opdat de bevoegde inspectie hiervan gebruik kan maken.

Vriendelijke groeten

Een bezorgd burger die pleit voor praktijktesten nu!

 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier