#praktijktestennu: brief aan CD&V

Beste parlementslid,

Beste CD&V’er,

Discriminatie is een maatschappelijk probleem met schadelijke gevolgen voor iedereen. De overheid heeft de plicht om toe te zien op de naleving van de antidiscriminatieregelgeving. Hiertoe moet ze haar inspectiediensten proactieve opsporingsinstrumenten geven. Experten en middenveldorganisaties zijn het erover eens dat praktijktesten en mystery calling noodzakelijk zijn in de strijd tegen discriminatie.

In aanloop naar de ‘moeder aller verkiezingen’ nam uw partij een klaar en helder standpunt in over discriminatie. Uw partijprogramma pleitte voor een “nultolerantiebeleid voor discriminatie op de werkvloer, op de woonmarkt en in andere domeinen.” Ook beloofde CD&V de kiezer dat ‘de proactieve aanpak van discriminatie een topprioriteit zou worden van alle inspectiediensten’ en dat daartoe onder andere ‘het systeem van praktijktesten zou worden verfijnd’.

Naar aanleiding van het rapport over discriminatie in de dienstenchequesector dat het Minderhedenforum in februari 2015 heeft gepubliceerd, kreeg uw partij de kans om haar programmapunt rond praktijktesten decretaal te verankeren. In het persbericht van 24 februari 2015 nam uw fractie het standpunt in dat “een goede handhaving het sluitstuk moet zijn van een sterk antidiscriminatiebeleid”. In hetzelfde persbericht concretiseerde uw fractie dit standpunt als volgt: “De overheid en met name de sociale inspectie, heeft haar rol in de aanpak van discriminatie. … Daarbij moet ze ook gebruik kunnen maken van het instrument van de ‘mystery calling’ om zo de bewijslast te kunnen opbouwen tegen overtreders”. Een maand later nam ook uw federaal minister van Werk, Kris Peeters, in een officieel persbericht van 25 maart 2015 het standpunt in dat mystery calls uitermate geschikt en zelfs onmisbaar zijn voor het opsporen van directe discriminatie. Hij beloofde dan ook een wetgevend initiatief om de federale sociale inspectie hiertoe de bevoegdheid te verlenen.

Het discriminatierapport van het Minderhedenforum leidde ertoe dat in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat, hoorzittingen met betrokken actoren en een gedachtewisseling met minister Muyters in de Commissie Werk plaatsvonden. Op het actualiteitsdebat van 25 februari 2015 onderschreef de CD&V een meerderheidsmotie waarbij de Vlaamse Regering verzocht werd om de legaliteit van praktijktesten te onderzoeken om discriminatie op te sporen. Minister Muyters won hiervoor juridisch advies in bij het advocatenkantoor Eubelius. Uit het uitgebreide advies van Eubelius dat in de Commissie Werk van 28 mei 2015 werd toegelicht bleek dat praktijktesten uitgevoerd door inspectiediensten op een perfect legale manier ingezet kunnen worden in de strijd tegen discriminatie, op voorwaarde dat hiervoor een decretaal kader voorhanden is . Opdat Vlaamse sociale inspecteurs (in concreto de Afdeling Toezicht en Handhaving van het departement WSE) praktijktesten of mystery calls zou kunnen uitvoeren, moet de legitimatieverplichting van de sociale inspecteurs om zich tijdens de uitoefening van hun ambt kenbaar te maken, worden aangepast. Met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling stelt het advies van Eubelius dat het Vlaams Gewest specifieke regels inzake discriminatie kan aannemen – en dus ook handhaven - via de erkennings- en financieringsvoorwaarden van het dienstenchequestelsel.

Helaas werd het uitgebreide en degelijke juridisch advies van Eubelius, nochtans besteld door de Vlaamse meerderheid en gefinancierd met belastingsmiddelen, in de verdere parlementaire werkzaamheden genegeerd door minister Muyters en verkeerdelijk geïnterpreteerd door de andere meerderheidspartijen. In Het Nieuwsblad van 3 juli 2015 stelde jullie woordvoerder namens de partij dat “mystery calls organiseren door de Vlaamse overheid juridisch simpelweg niet houdbaar is.” Dit strookt niet met de juridische analyse van het Eubelius-advies. Ik, en met mij vele andere burgers en middenveldorganisaties, vinden dit erg teleurstellend.

De hoorzittingen in de Commissie Werk rond discriminatie op de arbeidsmarkt hebben geleid tot een voorstel van meerderheidsresolutie, dat werd ingediend tijdens de plenaire zitting van 8 juli 2015. Tot mijn ontgoocheling stel ik vast dat sensibilisering en zelfregulering helaas de enige uitgangspunten zijn van de meerderheidsresolutie. De mystery calls worden overgelaten aan de sectoren en werkgevers zelf, terwijl het verleden en de actualiteit juist aantonen dat een essentiële overheidstaak zoals het toezicht op de naleving van wetten en decreten niet kan of mag overgelaten worden aan private actoren waarvoor de wetgeving bedoeld is. De meerderheidsresolutie rept met geen woord over voorstellen om de handhavings- en toezichtsopdracht van de Vlaamse inspectie te versterken. Kortom: de inspectie moet voortwerken met de middelen waarvan ze eerder signaleerde dat deze ontoereikend zijn om discriminatie op te sporen en vast te stellen.

De stemming van de meerderheidsresolutie op de plenaire zitting van 8 juli werd uitgesteld tot na het parlementair zomerreces. Dat betekent een nieuwe kans voor het parlement en voor uw partij om alsnog werk te maken van een adequaat en effectief handhavingsbeleid om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Een kans om daadwerkelijk de bevoegde inspectie de nodige opsporingsinstrumenten en -bevoegdheden te verlenen om discriminerende handelingen vast te stellen, bewijsmateriaal te verzamelen en de overtreders te sanctioneren. Als decreetgever kan u bijdragen om het noodzakelijke juridische kader hiervoor te creëren.

Het is in het algemeen maatschappelijk en economisch belang om geen enkel menselijk en sociaal kapitaal te verspillen. Daarom vraag ik u als burger om uw verantwoordelijkheid op te nemen en vooralsnog uitvoering te geven aan uw partijprogramma inzake de strijd tegen discriminatie.

Als bezorgde burger roep ik u op om als volksvertegenwoordiger deze meerderheidsresolutie grondig bij te sturen. En om het initiatief te nemen om het noodzakelijke decretale kader te scheppen voor praktijktesten en mystery calling opdat de bevoegde inspectie hiervan gebruik kan maken.

Vriendelijke groeten

Een bezorgd burger die pleit voor praktijktesten nu!

 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier