Eisenprogramma

Platform Campagne Hand in Hand

Discriminatie bij het aanwerven is een onrecht

Onze samenleving is heel divers maar de werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond is tot vier keer groter dan bij werkzoekenden van Vlaamse afkomst. Dat heeft deels te maken met racisme en discriminatie en de onderwaardering van diversiteit door werkgevers.

Hand in Hand eist nu van de politieke wereld dat ze die achterstand in de privé- en overheidssector wegwerkt door afdwingbare maatregelen te nemen.

 

1. Het actief bestrijden van discriminatie en racisme

Racisme is een misdrijf, een overheid mag dat dus niet ongestraft laten. Ook leidt racisme bij het aanwerven en op het werk tot discriminatie, uitsluiting en armoede. Tal van kwaliteiten blijven onbenut.

Concrete voorstellen aan de overheid:

1.1. Voer een proactief antidiscriminatiebeleid in plaats van enkel te reageren op meldingen en klachten.  

 • Schep een juridisch kader dat toelaat om via praktijktesten een vermoeden van discriminatie hard te maken of uit te sluiten.
 • Schep ook een juridisch kader voor andere instrumenten om discriminatie te bewijzen of te weerleggen: statistische informatie, geaggregeerde gedragstesten, mysteryshopping, enz.
 • Breid de onderzoeksbevoegdheden en instrumenten van handhavingsinstellingen uit om discriminatie te bestrijden.

1.2. Voer een effectief beleid dat leidt tot sanctionering door:

 • meer doelgerichte campagnes te organiseren om slachtoffers en getuigen te informeren over hun rechten en hen te sensibiliseren om discriminatie te melden.
 • discriminatiemeldingen van private en publieke meldpunten samen te brengen in een uniform registratiesysteem en te zorgen voor een goede opvolging.
 • te zorgen voor een goede nazorg voor de melder.
 • bij alle handhavingsinstanties een referentiepersoon aan te stellen die bevoegd is voor de opvolging en behandeling van discriminatieklachten.
 • een meldingsplicht voor alle personen die in een professionele context weet hebben van vragen en handelingen van racistische of discriminatoire aard.  Bijvoorbeeld: een consulent van een uitzendkantoor die van een klant de vraag krijgt om geen werknemers met een migratieachtergrond te selecteren.  Of een hulp- of dienstverlener die van een cliënt of klant te horen krijgt dat hij of zij het slachtoffer is geweest van een discriminatoire handeling. De meldingsplicht geldt niet voor hulpverleners die van hun cliënten opmerkingen van racistische of discriminatoire aard te horen krijgen.
 • een beschermend statuut voor klokkenluiders die discriminatie binnen en door hun eigen organisatie willen melden bij de bevoegde instanties. Dat zorgt ervoor dat melders niet geïntimideerd, gesanctioneerd of ontslagen worden.
 • op periodieke basis meldingen en de opvolging ervan te rapporteren en te publiceren.

1.3. Laat het dragen van levensbeschouwelijke, filosofische en religieuze tekenen toe bij werknemers.

2. Het afdwingen van evenredige arbeidsdeelname

Voor alle functies en op alle functieniveaus moeten mensen met een migratieachtergrond evenredig aan het werk. De overheid sluit daarvoor resultaatsverbintenissen af en bouwt sociale en diversiteitsclausules in met afdwingbare streefcijfers voor overheidsopdrachten en subsidies.

Concrete voorstellen aan de overheid:

2.1. Schakel over van een vrijblijvende inspannings- naar een resultaatsfinanciering.

2.2. Voer verplichte diversiteitsplannen in voor alle overheden, voor alle instellingen van openbaar nut en voor alle overheidsbedrijven, die leiden tot een concrete instroom en doorstroom van mensen met een migratieachtergrond.

2.3. Voer sociale en diversiteitsclausules met bindende streefcijfers in bij alle bedrijven en organisaties die voor de overheid werken of subsidies ontvangen.

2.4. Ga over tot positieve acties die leiden tot meer etnisch-culturele diversiteit.

2.5. Werk drempels weg die leiden tot indirecte discriminatie en evenredige arbeidsdeelname verhinderen.

Enkele voorbeelden (niet beperkend): 

 • Werk zoveel mogelijk onnodige of onaangepaste taal- en cultureel bepaalde criteria weg in vacatures, functiebeschrijvingen, sollicitatieproeven, enz.
 • Honoreer zoveel mogelijk de  competenties op basis van verworven kennis of ervaring (Erkenning van verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC)).
 • Hou - voor nieuwkomers - rekening met competenties op basis van buitenlandse diploma’s die (voorlopig) nog niet in België erkend zijn.
 • Stem sollicitatieprocedures af op de verschillende doelgroepen en in functie van de job, bijvoorbeeld  door voor bepaalde doelgroepen meer op praktijk gerichte testen te organiseren in plaats van theorietesten, door geen sollicitatiebrief te vragen bij arbeidersjobs en door rekening te houden met de digitale kloof bij sommige doelgroepen.

2.6. De VDAB werkt een verbeterde doelgroepgerichte en integrale loopbaanbegeleiding uit voor alle werkzoekenden met een migratieachtergrond (kort- en langgeschoolden, oudkomers en nieuwkomers).

Enkele voorbeelden (niet beperkend):

 • Maak gebruik van bestaande best practices.
 • Verhoog het aantal werkwinkels.
 • Organiseer voorbereidende trajecten voor selectieproeven die laagdrempelig zijn voor alle doelgroepen en speel daarbij kort op de bal.
 • Stem opleidingen zo goed  mogelijk af op de noden van de arbeidsmarkt én op de noden van de doelgroepen.
 • Werk de wachtlijsten van beroepsopleidingen weg. Dat kan door meer middelen vrij te geven vanuit de overheid, maar ook door te sleutelen aan het opleidingssysteem. Zorg voor korte en intensieve praktijkgerichte  opleidingen en voor (meer) stages bij bedrijven.
 • Zet meer in op werkplekleren voor alle doelgroepen en in het bijzonder voor een  verbeterde combinatie van werken en de taal leren voor nieuwkomers.

​Meten is weten.

2.7. Maak als overheid gebruik van het systeem van socio-economische monitoring om de  evenredige arbeidsdeelname op de arbeidsmarkt (op sector- en bedrijfsniveau) in kaart te brengen, op te volgen en waar nodig bij te sturen.

2.8. Voer een grondige evaluatie en analyse uit van de getroffen beleidsmaatregelen  

Reacties

Reactie toevoegen

Filtered HTML

 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden

Foto's Steunbetuigingen

Chika Unigwe

Ik ben tegen racisme in al zijn verschijningen, en pro-diversiteit. Ik ben overtuigd van het belang van vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. 

Hilde Dumortier

Gelijke kansen, voor iedereen! Ik steun de campagne.

özgür Gümüs

Vindplaatsgericht jeudwerker Omdat ik aan de kant van de jongeren sta. Scholing is de voorwaarde voor een waardige toekomst. Ik verdedig een kwaliteitsvol en egalitair onderwijs, omdat ik tegen een systeem met twee snelheden ben. De overheid moet die rol dus vervullen en een ambitieus onderwijsbeleid voeren. Er moeten verder jobs worden gecreëerd om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

Swa Engelen

ik steun

Ludo Mous

Ik steun

Orelie Embrechts

Ik steun

Jurgen De Wit

Ik steun.

Ferre Wijckmans

Ik steun

jo janssens

ik steun met volle overtuiging.

Chris Aertsen

diversity + inclusion = better business

Lieven Vandendriessche

Discriminatie van mensen is verwerpelijk! Gelijke kansen voor iedereen!

Marco Van Haegenborgh

ik steun de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt van Hand in Hand!

mensen uitsluiten op basis van één of ander criterium is nooit een goed idee!

Marco

Lili Chong

Weg met discriminatie, hoogtijd om open te zijn naar elkaar toe. Genoeg met talenten verspilling en tijd om de economische toestand te versterken door goede en slimme talentenorganisatie van alle mensen -ongeacht huidskleur, afkomstigen of een andere Nederlandse accent. Tijd voor verandering is nu, laten we het niet meer uitstellen, aub.

Freya Piryns

Het is schandalig dat we in 2014 zijn beland, en dat acties als deze toch nog steeds zo erg nodig zijn. Als Senator, maar ook als inwoner van Antwerpen, Vlaanderen, België en Europa weiger ik discriminatie te accepteren, en eis ik dat de diverse realiteit die ik rond mij zie, ook op de werkvloer weerspiegeld kan worden.

johan heirman

Iedereen heeft recht op werk op onze werkvloeren

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier